Dopravné pro ČR a SR
(+420) 773 969 300
0
(+420) 773 969 300
HRAČKY, HRY, ZÁBAVAHRAČKY, HRY, ZÁBAVA

Reklamační řád


REKLAMAČNÍ ŘÁD
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je fyzická osoba Pavel Pěnička, IČ:70396281, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem u MČ Praha 12 pod číslem jednacím ŽO/03/04896/čer. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím internetového obchodu www.mojedetatko.cz dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

·        má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal

·        se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

·        věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·        je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·        věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - elektrická vozítka /motorky, traktory, autíčka, čtyřkolky ..... /

 

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a reklamačním řádem prodávajícího.

 

Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Má-li věc vady při jejím převzetí, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Na slevě se musí vzájemně shodnout jak prodávající tak i kupující.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud jde o vady zboží, které byly způsobeny jeho dopravou prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli, minimální zaručená životnost baterie je 6 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. Výrobek je před expedicí výrobcem kontrolován. Záruka poskytovaná prodejcem se vztahuje na závady výrobku zjištěné v záruční době a způsobené vadným materiálem nebo chybným zpracováním.

 

Výrobce neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením (spínače, převodovky a kola jsou typické díly podléhající přirozenému opotřebení, způsobenému obvyklým užíváním). Výrobce dále neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím, nesprávným užíváním výrobku (přetěžování, nárazy, provoz v nevhodném prostředí - voda, prach, bláto apod.), nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než k účelu obvyklému, ke kterému je výrobek určen. Výrobce neručí za poškození způsobené uživatelem či jinou osobou, popřípadě živelní pohromou. Použití jiné, než výrobcem doporučené baterie (výslovně s vyšší kapacitou či napětím), vede k závažnému poškození mechanických i elektrických částí. Na takto vzniklé vady se záruka nevztahuje. Záruku nelze uznat po nedovoleném zásahu uživatele do výrobku (výslovně opatření zamezující prokluzu kol, apod.) nebo použije-li k opravě výrobku jiné než originální díly. Obzvláště upozorňujeme na závady vzniklé nesprávným užíváním - při jízdě vpřed je nutné vozítko zastavit vždy před zařazením zpátečky. Při jízdě vzad je nutné vozítko zastavit vždy před zařazením chodu vpřed. Při zařazení opačného směru jízdy bez zastavení dochází k nepřípustnému namáhání celého mechanického i elektrického systému vozítka. Rovněž na takto vzniklé závady se záruka nevztahuje.

 

Bezplatnou opravu při dodržení výše uvedených záručních podmínek provedeme po dodání reklamovaného výrobku a faktury k tomuto výrobku, jenž slouží zároveň jako záruční list. Zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu. Kontaktujte nás telefonicky na čísle 773 969 300 s popisem závady, poradíme Vám jak nejlépe postupovat. V některých případech je dostačující zaslat na reklamační adresu Uhy 72, 27324 Velvary pouze část výrobku.V ŽÁDNÉM případě není DOVOLENÉ A BEZPEČNÉ používat elektrické vozítko s jakýmkoli poškozením, obzvláště se závadami elektrických zařízení nebo se závadami na hnacím ústrojí. VÝSLOVNĚ JE ZAKÁZÁNO používat vozítko s poškozenou převodovkou/převodovkami. Takto poškozené vozítko nemá dostatečný brzdný účinek a dítě by mohlo být vystaveno nebezpečí úrazu!

Do bezplatné záruční opravy lze převzít pouze kompletní výrobek nebo část výrobku, jenž je odsouhlasená po vzájemném telefonickém rozhovoru prodávajícího a kupujícího. V případě odeslání přepravní službou zabezpečte reklamovaný výrobek vhodným pevným obalem proti poškození, na poškození při přepravě se záruka nevztahuje. Není nutné použít původní originální přepravní obal.  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.