Dopravné pro ČR a SR
(+420) 773 969 300
0
(+420) 773 969 300
HRAČKY, HRY, ZÁBAVAHRAČKY, HRY, ZÁBAVA

nařízení GDPR

Vaše data budou použita pro potřebu vyřízení objednávky a splnění povinnosti zpracování a archivace daňových dokladů

Správce osobních údajů

firma Pavel Pěnička, se sídlem Otradovická 728, 14200 Praha, identifikační číslo 70396281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským úřadem u MČ Praha 12 pod číslem jednacím ŽO/03/04896/čer   (dále jen "správce")

Osobní údaje je také oprávněn zpracovávat pověřený pracovník správce

Subjekt údajů

fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

Souhlasem se zpracováním údajů subjekt údajů souhlasí se zpracováním, shromažďováním, uchováním jeho osobních údajů, které poskytl správci
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

Jaké údaje budou zpracovány:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje, kterými jsou:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • pro uzavření smlouvy,
 • pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu, včetně zaslání daňového dokladu elektronickou poštou
 • pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo

   

Program "ověřeno zákazníky" společnosti Heuréka

Správce spolupracuje na získání zpětné vazby s portálem Heuréka.cz, kdy každý zákazník do 10 dnů od objednání zboží na portále mojedetatko.cz obdrží email s průzkumem spokojenosti. Vyplnění dotazníku není povinné, svou zpětnou vazbou však pomůžete při rozhodování dalším zákazníkům.

Správce je oprávněna předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod www.mojedetatko.cz zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.


Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).

Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemá zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Subjekt údajů může souhlas s poskytnutím údajů odvolat odesláním e-mailu na adresu info@mojedetatko.cz.

Subjekt údajů si je vědom, že má právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mu bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Subjekt má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.
Prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.